[ Fizika ] 27 April, 2011 14:13
 • Da bi u provodniku postojala električna struja potrebno je da u njemu stalno postoji električno polje koje prouzrukuje kretanje slobodnih nosilaca naelektrisanja.
 • Izvori električne struje su uređaji koji postižu stalnu električnu struju u provodniku.
 • Polovi izvora se označavaju sa "+" i "-".
 • Procesi koji kao rezultat daju razdvajanje i uređeno kretanje slobodnih naelektrisanih čestica u el. izvorima su mehanički rad, hemijska reakcija i drugi u kojima dolazi do pretvaranja nekog oblika energije u električnu energiju.
 • Spoljašnje električno kolo čini provodnik koji spaja polove električnog izvora, koje je složeno ukoliko sadrži potrošače (sijalicu, merni istrument itd.,,).
 • Unutrašnje električno kolo je električni izvor sa procesom razdvajanja naelektrisanja.
 • Unutrašnje i spoljašnje električno kolo zajedno čine zatvoren strujni krug, odnosno, električno kolo.
 • Jednosmerna struja je struja koja u električnom kolu protiče uvek u istom smeru.
 • Izvori jednosmerne el. struje su baterije (1,5 V) i akumulatori (12 V).
 • Da bi se dobili elektični izvori većeg napona serijski se povezuju dva ili više el. izvora
 • Elektromotorna sila predstavlja električni napon na krajevima izvora - izmedju njegovih krajnjih polova.
 • Naizmenična struja je struja čiji se smer u provodniku stalno menja.
 • Električna mreža je izvor napajanja potrošača naizmeničnom strujom (50 Hz) 
[ Fizika ] 27 April, 2011 11:20
 • Električna struja ima različita dejstva:
 1. toplotno (bojler, grejač pegle) 
 2. svetlosno (električne svetiljke)
 3. mehaničko (elektromotor) 
 4. magnetno (elektromagnet)
 5. hemijsko (elektroliza vode)
 • Pri svim dejstvima jedan vid energije (električna) pretvara se u neki drugi. I za ove procese važi princip održanja energije. Ovi procesi nisu jednosmerni jer se mogu odvijati i u suprotnom smeru.
 • Bilo koji uređaj koji trši električnu energiju zovemo "potrošač".

 sijalica       sijalica

elektromotor elektromotor

                                             pegla

[ Fizika ] 27 April, 2011 10:55
 • Jačina električne struje (I) je osnovna skalarna fizička veličina koja je jednaka količniku prenesene količine elektriciteta i vremena za koje je to učinjeno. Njena jedinica je amper (A).
 • Jačina električne struje predstavlja količinu elektriciteta koja se u jedinici vremena prenese kroz poprečni presek provodnika.
 • Ako se jačina el. struje ne menja tokom vremena, važi:

                        jacina el. struje

 • Izvedena jedinica količine elektriciteta glasi:

             1C = 1A 1s = 1 As

[ Srpski jezik, Književnost ] 27 April, 2011 02:37
 • Personifikacija - davanje ljudskih osobina neživim stvarima i nepostojećim bićima.
 • Onomatopeja - prenošenje i oponašanje glasova i zvukova iz prirode.
 • Epitet - reč ili grupa reči koja ističe važnu osobinu glavnog pojma koji bliže određuje. Ima značajnu estetsko-poetsku funkciju u književnom delu.
 • Gradacija - postepeno nabrajanje slika, događaja, osećanja ili postupaka likova.
 • Apostrofa - neposredno obraćanje uglavnom odsutnim ličnostima, predmetima i apstraktnim pojmovima.
 • Poređenje (komparacija) - upoređivanje manje poznatog pojma sa nekim sličnim, nama vise poznatim.
 • Metafora (skraćeno poređenje) - opisivanje jednog predmeta ili pojave pomoću drugog, njemu sličnog, gde reči nemaju doslovno, već preneseno značenje.
 • Alegorija - proširivanje prenesenog značenja reči na celu pesničku sliku, tj. više metafora u jednoj pesničkoj slici.
 • Aliteracija - ponavljanje istih suglasnika ili suglasničkih grupa u nizu reči ili stihu.
 • Asonanca - ponavljanje istog samoglasnika u stihu. Upotrebljava se da bi pojačali zvučnost stihova i naglasili izražajnost pesničkog jezika.
 • Simbol - reč koja označava neki konkretan predmet, a upućuje na neki apstraktan pojam ili grupu pojmova.
[ Fizika ] 21 April, 2011 23:44
 • Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanja u električnom polju.
 • Električna struja teče sve dok postoji razlika električnih potencijala - električni napon.
 • Prenosioci električne struje su slobodni nosioci naelektrisanja.
 • Da bi došlo do usmerenog toka naelektrisanja kroz neki provodnik neophodno je da se njegovi krajevi nalaze na različitim potencijalima.
 • Električni napon jeste veličina koja dovodi do toka naelektrianja i pojave električne struje, odnosno, potencijalna razlika.
 • Električno polje je usmereno od tačke višeg potencijala ka tački nižeg. Tačka višeg potencijala se obeležava sa "+" a tačka nižeg sa "-".
 • Čvrste supstancije mogu biti veoma loši provodnici - izolatori (plastika, guma, suvo drvo...), ali i izuzetno dobri (metali ili grafit).
 • Nosioci električne struje kod metala su elektroni.
 • Tečnosti su relativno slabi provodnici električne struje, izuzetak su metali u tečnom agregatnom stanju i rastvori.
 • Provodljivost vode se povećava dodavanjem soli, kiselina ili baza.
 • Tečnost koja je provodnik električne struje nazivamo elektrolit.
 • U elektrolitima se uvek nalaze pozitivni i negativni joni okruženi molekulima vode. Takvo razdvajanje supstancije na jone naziva se elektrolitička disocijacija.
 • Nosioci električne struje u elektrolitima su joni.
 • Gasovite supstancije su veoma dobri izolatori ali i one mogu da se jonizuju - nelektrišu.
 • Pri jonizaciji, molekuli vazduha ostaju bez jednog ili više elektrona i postaju pozitivno naelektrisani joni.
 • Nosioci električne struje u gasu su elektroni i joni.

                                          struja

[ Biologija ] 01 April, 2011 17:06
 • Ozon je molekul kiseonika koji se sastoji od tri atoma.
 • U nižim slojevima  atmosfere je zagađivač ali u stratosferi (20-30km iznad površine Zemlje) on grdi zaštitni sloj - ozonski omotač. Ozon deluje štetno na čoveka - izaziva promene u mozgu, srcu i jetri, oštećuje krvna zrnca, smanjuje kapacitet pluća i ubrzava starenje.
 • Ozonski omotač štiti Zemlju od negativnog delovanja UV zračenja jer ima osobinu da upija ultraljubičaste sunčeve zrake.
 • Oštećenja u ozonskom omotaču, poznatija kao "ozonske rupe", nastaju oslobađanjem freona u atmosferu. To su, zapravo, razređeni i istanjeni delovi atmosfere kroz koje Sunčevo zračenje počinje da ugrožava život na Zemlji.
 • Freoni su nezapaljiva, stabilna i netoksična jedinjenja koja se drugačije nazivaju hlorfluorugljovodonici (CFC jedinjenja). Koriste se u industriji sprejeva, proizvodnji rashladnih uređaja, proizvodnji plastičnih pena, sterilizaciji medicinskih instrumenata.

 

 • Prva oštećenja ozonskog omotača primećena su 1985. godine na Južnom polu, iznad Antartika.
 • Ozon prirodno nastaje u gornjim slojevima atmosfere pod dejstvom sunčevog ultraljubičastog zračenja.
 • Dugotrajno izlaganje UV zracima može dovesti do raka kože i katarakte. Takođe, kod biljaka ono usporava proces fotosinteze i uništava fitoplanktone.