[ Hemija ] 31 Mart, 2011 21:16
 • Alkeni su nezasićeni aciklični ugljovodonici koji u svom molekulu sadrže najmanje jednu dvostruku vezu
 • Opšte formula alkena glasi:

           CnH2n (Dalje)

[ Hemija ] 31 Mart, 2011 20:01
 • Alkani su zasićeni aciklični ugljovodonici
 • Niz alkana je homologi niz jer se dva uzastopna alkana razlikuju uvek za jedan atom ugljenika i dva atoma vodonika.
 • Homologi niz je grupa jedinjenja u kojoj se svaka dva susedna člana uvek razlikuju za istu atomsku grupu.
 • Opšta formula alkana glasi: (Dalje)
[ Hemija ] 29 Mart, 2011 21:39
 • Alkoholi su organska kiseonična jedinjenja.
 • Molekul alkohola sačinjvaju atomi ugljenika, vodonika i kiseonika.
 • Alkoholi u svojim molekulima imaju atom kiseonika koji je povezan sa atomom vodonika i grade OH grupu:

                               CH3-OH   metanol

 • OH grupa ili hidroksidna grupa, sastavni je deo molekula alkohola. Kod alkohola hidroksilna grupa je uvek vezana za zasićen ugljenikov atom.

                      CH3-CH2-OH    OH-hidroksilna grupa          

 • Funkciona grupa je atomska grupa, ili, atom, koja se po sastavu razlikuje od ugljovodoničnog ostatka u molekulu organskog jedinjenja. Kod alkohola, to je hidroksilna grupa.
 • U zavisnosti od broja hidroksilnih grupa, alkoholi mogu biti:
 1. monohidroksilni (jedna hidroksilna grupa)
 2. polihidroksilni (dve ili više hidroksilnih grupa)
 • Zasićeni monohiidroksilni alkoholi u svojim molekulima imaju hidroksilnu grupu vezanu za alkil grupu, tako da je njihova opšta formula:

           CnH2n+1OH

 • Nazivi monohidrosilnih alkohola izvode se tako što se na ime odgovarajućeg alkana doda nastavak -ol.
 • Alkoholi koji imaju više od tri ugljenikova atoma u nazivu imaju i broj koji označava položaj hidroksilne grupe, a označavanje ugljenikovih atoma u najdužem nizu počinje sa onog kraja kome je bliža hidroksilna grupa ili račvanje.
 • Monohidroksilni alkoholi se međusobno razlikuju na osnovu vrste ugljenikovog atoma za koji je vezana hidroksilna grupa.
 • Vrsta ugljenikovog atoma prema načinu međusobnog vezivanja određuje se na osnovu broja drugih atoma ugljenika direktno vezanih za dati atom:
 1. primarni - kada je C atom vezan samo za jedan drugi atom ugljenika,označava se sa
 2. sekundarni - kada je atom vezan za dva druga C atoma, označava se sa
 3. tercijalni - kada je atom vezan za tri druga C atoma, označava se sa

        i tako redom;

 • Ukoliko je OH grupa u nekom alkoholu vezana za primarni ugljenikov atom, taj alkohol je onda primarni alkohol, sekundarni ako je vezana za sekundarni C atom, tercijalni ako je vezana za tercijalni C atom
 • Broj hidroksilnih grupa u alkoholu se označava prefiksima di-, tri- itd, koji se dodaju na naziv tog alkohola.
 • Etanol je monohidroksilni alkohol sa najširom upotrebom. Koristi se kao dezinfekciono sredstvo, ratvarač, gorivo i sastojak alkoholnih pića.
 • Metanol je najjednostavniji alkohol, otrovan je i pri malim koncentracijama izaziva privremeno ili trajno slepilo, a pri većem može dovesti do smrti. Koristi se kao sirovina za proizvodnju plastike i metanske kiseline, kao rastvarač boja i lakova i kao gorivo.
 • Glicerol (etilen-glikol) je otrovan. Koristi se kao antifriz za motorna vozila, u proizvodnji kozmetičkih preparata, lekova i eksploziva. Takođe, deo molekula glicerola sastavni je deo ćelijske membrane.
 
 Prema smeštaju hidroksilne grupe alkohole delimo na:
 1. primarne  (R-CH2OH), 
 2. sekundarne (R2CH-OH) i 
 3. tercijarne (R3-C-OH).

 

[ Hemija ] 23 Oktobar, 2010 17:44
 • Metali čine najvecu grupu hemijskih elemenata.plavi mineral
 • U odnosu na položaj u Periodnom sistemu i karakterističnim svojstvima mogu se podeliti u 3 grupe:
 1. Alkalni metali (metali Ia grupe);
 2. Zemnoalkalni metali (metali IIa grupe);
 3. Prelazni metali (metali b grupa); 
 • Atomi metala povezani su relativno jakim vezama i svi su metali (Dalje)
[ Hemija ] 20 Oktobar, 2010 10:36
 • naziv oxygenium potice od grckih reci i znaci graditelj kiselina.
 • Kiseonik je neophodan za zivot na zemlji;
 • kiseonik se nalazi u VIa grupi i drugoj periodi.
 • u elementarnom stanju kiseonik postoji samo kao dvoatomni i troatomni molekul - to su alotropske modifikacije: kiseonik (O2) i ozon (O3);
 • kiseonik se moze dobiti preradom vazduha, elektrolizom vode i termickim razlaganjem odredjenih kiseonicnih jedinjenja.
 • u laboratoriji kiseonik se dobija zagrevanjem jedinjenja kao sto su ziva(II)-oksid (HgO) ili kalijum-permanganat(KMnO4).
 • Kiseonik je gas bez boje, mirisa i ukusa.
 • slabo se rastvara u vodi i moze se prikupljati iznad vode;
 • ozon se moze dobiti iz kiseonika pod uticajem elektricne struje. to je bezbojan gas koji u atmosferi zemlje cini sloj koji stiti prirodu od stetnog zracenja.
 • kiseonik se jedini i sa metalima i sa nemetalima.
 • reakcijom kiseonika sa metalima nastaju oksidi metala, a sa nemetalima - oksidi nemetala.
 • kieonik nastaje ui procesu fotosinteze.
 • neophodan reaktant za svaku reakciju sagorevanja.
 • kiseonik ulazi u sastav razlicitih jedinjenja kao sto su kiseline, hidroksidi, soli, alkoholi, proteini, nukleinske kiseline i druga.
 • u industriji koristi se za sve reakcije sagorevanja, a u medicini, astronautici i ronilastvu za punjenje boca koje sluze kao pomoc pri disanju. koristi se i kao sredstvo za autogeno zavarivanje i secenje metala i kao raketno gorivo.
[ Hemija ] 14 Oktobar, 2010 22:12
 • oksidacija je reakcija sjedinjavanja kiseonika sa nekim elementom.
 • oksidacija moze biti:
 1. tiha (disanje, rdjanje gvozdja);
 2. brza - burna (sagorevanje);
 • prema tome kako reaguju sa vodom, oksidi se dele na:
 1. kisele okside - oksidi nemetala koji u reakciji sa vodom daju kiselinu, i nazivaju se anhidridi kiseline;
 2. bazne okside - oksidi metala koji u reakciji sa vodom daju bazu ili hidroksid;
 3. neutralne okside - koji ne reaguju sa vodom, i
 4. anfoterne okside - oksidi koji u reakciji sa vodom daju ili bazu ili kiselinu, zavisno od uslova kiseline.
[ Hemija ] 14 Oktobar, 2010 21:40
 • Sumpor - VIa grupa, 3. perioda;
 • Latinski naziv - sulphur
 • U elementarnom stanju gradi viseatomne molekule.
 • elementarnog sumpora u prirodi 200 metara ispod povrsine zemlje i u vulkanskoj lavi;
 • u obliku jedinjenja ga ima dosta, ulazi u sastav mnogih ruda i minerala.
 • biogeni je element.
 • fizicka svojstva:
 1. cvrsto agregatno stanje
 2. ne rastvara se u vodi
 3. zute boje
 4. slab miris
 5. rastvara se u organskim nepolarnim rastvaracima
 • ima vise alotropskih modifikacija i u zavisnosti od toga moze biti praskastog, kristalnog ili plasticnog izgleda.
 • elementarni sumpor ima veliku primenu: u medicini (sumporni sapun za kozna oboljenja), u poljoprivredi (zastita biljaka od stetocina), za proizvodnju sibica, boja, eksploziva i za dobijanje gume.
 • hemijska svojstva:
 1. valenca sumpora moze biti II,IV i VI;

H2S-sulfidna(vodonik-sufid) kiselina

H2SO3-sulfitna(sumporasta) kiselina

H2SO4-sulfatna(sumporna) kiselina

    2. nikada se ne dodje voda u kiselinu, uvek kiseelina u vodu.

 • Primena H2SO4: dobijanje deterdzenata, boja, lekova, vestackog djubriva, vestackih vlakana, eksploziva, proizvodnja akumulatora, metalurgija, dehidrataciono sredstvo. 
 • miris pokvarenog jajeta (H2SO4); (Dalje)
[ Hemija ] 14 Oktobar, 2010 20:12
 • Ugljenik: IV grupa, 2. perioda;
 • Ugljenik je najrasprostranjeniji element u prirodi.ugljenik
 • U elementarnom stanju nalazi se u obliku grafita i dijamanta.
 • U obliku jedinjenja ga ima mnogo ulazi u sastav nafte, prirodnog gasa, uglja, drveta, stena rude, biljnog i zivotinjskog sveta
 • Osnovni biogeni element, ulazi u sastav masti i ulja, ugljenih hidrata
 • Alotropske modifikacije:
 1. grafit
 2. dijamant
 3. fuleren
 • Grafit je suvo-crn, mek, tesko se topi i  (Dalje)
[ Hemija ] 08 Oktobar, 2010 12:23
 • N2 - nepolarna kovalentna veza
 • Nalazenje u prirodi:

       - elementarnog azota(N2) u prirodi ima dosta, cini 2/3 vazduhanitrogen

       - u obliku jedinjenja ga ima malo zato sto je nereaktivan 

 • biogeni element, ulazi u sastav amino kiselina i proteina 
 • fizicka svojstva:

       - gas bez boje i mirisa

       - manje se rastvara u vodi od kiseonika

       - nereaktivan

       - po svojoj nereaktivnosti slican je plemenitim gasovima (Dalje)