[ Engleski jezik ] 23 Novembar, 2010 22:28

Osnovni oblik           Simple Past             Past Participle             Značenje


be                        was/were                    been                    biti

become                 became                       become                postati

begin                     began                        begun                  početi

bet                       bet                            bet                      kladiti se

bleed                     bled                          bled                     krvariti

 (Dalje)

[ Engleski jezik ] 23 Novembar, 2010 21:37

Gradi se od pomocnog glagola to have i participa proslog (Past Participle).

have/has + Past Participle

I have played                      I haven't played                   Have you played?

You have played                  You haven't played                Have you played?

He/she/it has played             He/she/it hasn't played          Has he/she/it played? 

We/you/they have played      We/you/they haven't played   Have we/you/they played?

Najčešća upotreba: koristi se za označavanje radnji i dogadjaja u prošlosti koji imaju vezu sa sadašnjošću.

  1. Obično se na srpski jezik prevodi u obliku prezenta.
  2. koristi se da iskaže radnju koja se desila neposredno pre sadašnjeg trenutka, a posledice te radnje uočavamo tek sada.
  3. koristi se da iskaže neko iskustvo koje se desilo nekada u prošlosti, bez vremenskih odredbi.
  4. Može se koristiti i u zavisnim rečenicama kada želimo da naglasimo da će se jedna radnja završiti pre no što druga počne, ali tada glagole pišemo posle until, till, as soon as, when, once, after...
  5. U američkom engleskom govoru često se umesto Past Perfecta koristi Present Simple.

Primeri:

I - It hasn't rained here for more than a month.

II - My father has worked in this factory for twenty years.

III - Have you cleaned up the room?

IV - I haven't slept like this for a long time.

V - I have read a lot of books since I finished school.