• Atmosferski (vazdušni) pritisak  je pritisak vazdušnog stuba od gornje granice atmosfere na horizontalnu površinu od 1 cm2.

                                      

 • Izražava se u milibarima - mb.
 • Normalni vazdušni pritisak je pritisak vrednosti 1.013 mb - na nivou mora, na geografskoj širini od 45* i pri temperaturi od 0*C.
 • Vazdušni pritisak opada sa povećanjem nadmorske visine, zbog toga što se smanjuje visina vazdušnog stuba.
 • Zavisi od temperature i vlažnosti vazduha. Topliji vazduh je lakši i ređi, pa mu je i pritisak manji, dok je suv vazduh težak pa ima i veći vazdušni pritisak.

                             

 • Vazdušni pritisak meri se živinim barometrom, aneroidom (metalni barometar) i barografom.
 • Horizontalni raspored vazdušnog pritiska na Zemlji prikazuje se na kartama pomoću izobara. Izobari su krive linije koje povezuju sva mesta jednakog pritiska.
 • Oblasti u kojima je vazdušni pritisak viši od normalnog nazivaju se anticikloni, a oblasti u kojima je niži cikloni (depresije). Na karti se predstavljaju zatvorenim izobarama u čijem je centru najviša, odnosno najniža vrednost pritiska.
 • Oblasti u kojima je vazdušni pritisak stalan tokom cele godine su:
 1. EKVATORIJALNI POJAS - niskog pritiska, zbog izdizanja toplog i vlažnog vazduha
 2. SUPTROPSKE OBLASTI - visokog pritiska, zbog spuštanja suvog vazduha
 3. SUBPOLARNI POJAS - niskog pritiska, zbog izdizanja toplijeg vazduha iz nižih geografskih širina
 4. POLARNE OBLASTI - visokog pritiska, zbog stalno niskih temperatura

                              

 • Cirkulacija atmosfere je strujanje vazduha u atmosferi koje nastaje kao posledica razlike u vazdušnom pritisku.
 • Postoje tri oblika strujanja vazduha:
 1. Opšta cirkulacija - stalna i postoji preko cele godine; odvija se u atmosferi u sloju do 2 km visine. Ona je posledica razlike u temperaturi između pojedinih delova Zemlje i njome se razmenjuje toplota i na taj način održava ravnoteža između toplih i hladnih oblasti. Ova cirkulacija sastoji se iz tri dela: tropski, gde se javljaju pasati (vetrovi koji duvaju iz suptropskih oblasti prema ekvatoru), vantropski - pojas zapadnih vetrova i polarni - u kom duvaju polarni istočni vetrovi.
 2. Sekundarna cirkulacija atmosfere je cirkulacija izazvana ciklonskim i anticiklonskim strujanjima, odnosno frontovima. Frontovi su poremećaji u atmosferi nastali na mestu dodira toplog i hladnog vazduha i utiču na promenu temperature vazduha, oblačnost i formiranje padavina.
 3. Lokalna i regionalna cirkulacija atmosfere zahvata male prostore i javlja se kao posledica njihovog nejednakog zagrevanja u toku kraćeg vremenskog perioda.

Najveći uticaj na vreme u našoj zemlji imaju cikloni koji dolaze iz Đenovskog zaliva.