[ Srpski jezik, Gramatika ] 14 Mart, 2011 16:04
 • Izričnim rečenicama se izriče sadržaj glagola govorenja, mišljenja, osećanja i opažanja.

         najčešci glagoli: reći, kazati, saopštiti, pričati, pitati, misliti, verovati, videti, gledati, čuti,želeti, voleti....

                               Ana mi je rekla da putuje.

              zavisnoupitna: Reci mi koliko ima do kraja.

         obeležja: da, kako, da li, ko, šta, gde, kad, koliko;

         funkcija: pravi objekat                             odgovor na pitanje: ŠTA? 

 

 • Odnosne rečenice bliže određuju pojam na koji se odnose. 

                                  Došao je dečak koji živi preko puta.

         obeležja: koji, čiji, kakav, ko, gde, što, koliki;

         funkcija: atribut, apozicija, subjekat, objekat

 

 • Mesne rečenice označavaju mesto vršenja radnje.

                           Idem negde gde nema gužve.

         obeležja:gde,kuda,odakle,dokle,kamo,otkud(a),tud(a),ovde,ovuda,tu,tamo,kad;

         funkcija: priloška odredba za mesto               odgovor na pitanje: GDE? 


 • Vremenske rečenice označavaju vreme vršenja radnje.

                           Pozvaću te kad stignem kući.

         obeležja: kad, dok, čim, pošto, pre nego što, dok, kako;

         funkcija: priloška odredba za vreme               odgovor na pitanje: KAD?

 

 • Uzročne rečenice označavaju uzrok vršenja radnje.

                           Nije došla u školu zato što je bolesna.

         obeležja: jer, pošto, što, zato, što, budući da, kako, kad;

         funkcija: priloška odredba za uzrok                    odgovor na pitanje: ZAŠTO?

 

 • Uslovne rečenice označavaju uslov vršenja radnje.

                           Ići ću napolje ako bude sunčano.

        obeležja: ako, kad, da, ukoliko, li;

        funkcija: priloška odredba za uslov

 

 • Dopusne rečenice označavaju da se radnja glavne rečenice ostvaruje uprkos značenju zavisne rečenice.

                           Išli smo iako je padala kiša.

        obeležja: iako, mada, premda;

        funkcija: priloška odredba za dopuštenje;

 

 • Namerne rečenice označavaju cilj, svrhu vršenja radnje.

                           Došao je da bi te video.

        obeležja: da, kako, li, ne bi li, eda bi, kako bih;

        funkcija: priloška odredba za cilj;                   odgovor na pitanje: RADI ČEGA?

 

 • Poredbene rečenice označavaju način vršenja radnje poređenjem.

             za jednakost: Uradila je sve kao što smo se dogovorili.

             za nejednakost: Bolje da izađemo nego da sedimo ovde.

        obeležja: kao što, kao da, kako, koliko, nego što, nego da;

        funkcija: priloška odredba za poređenje, poredbena dopuna;

 

 • Posledične rečenice označavaju posledicu vršenja radnje.

                  Magla je bile toliko gusta da smo se izgubili.

        obeležje: da;

        funkcija: posledična dopuna 

 

Rečenica je pojam koji u gramatici označava komunikativnu i predikatsku rečenicu.

Moja sestra Sofija misli da treba da upiše gimnaziju.  - Komunikativna

Moja sestra Sofija misli...     - Predikatska   

...da treba da upiše gimnaziju.    - Predikatska 

Komunikativna je svaka rečenica koja počinje velikim slovom a završava se tačkom, upitnikom ili uzvičnikom.  

Predikatska rečenica je rečenica koja je obrazovana pomoću glagola u ličnom glagolskom obliku u službi predikata.

Zavisne predikatske rečenice su one reenice koje ne mogu da stoje samostalno, već su deo druge predikatske rečenice ili sintagme.

...da treba da upiše gimnaziju.    - Zavisna

 

OBRATI PAŽNJU:

Iza zavisno upitnih rečenica (izrične) se nestavlja upitnik zato što ove rečenice imaju oblik ali ne i funkciju upitnih rečenica.

Reci mi koliko ima do kraja.   Ne: Reci mi koliko ima do kraja? 

Ako izrična rečenica stoji na početku glavne rečenice, odvaja se zapetom.

     Ako bude sunčano, ići ću napolje.

Ako izrična rečenica dolazi na kraju glavne rečenice, ne odvaja se zapetom.

     Ići ću napolje ako bude sunčano.

Kada se odnosna rečenica koja počinje sa ŠTO odnosi na celu rečenicu, odvaja se zapetom.

Lako su pobedili suparnički tim, što nas je veoma iznenadilo. 

Ako se odnosna rečenica može pretvoriti u nezavisnu s veznikom a, odvaja se zapetom.

Učenici VIII2, koji su dežurni, danas nemaju nastavu. > Učenici VIII2, a oni su dežuni, danas nemaju nastavu.

Ako se može dodati onaj uz reč na koju se rečenica odnosi, ona se ne odvaja zapetom.

Igrači koji su igrali prošle subote dobiće nagrade. > Oni igrači koji su igrali prošle subote dobiće

                                                                    nagrade.

Mesne i odnosne rečenice sa prilogom GDE

 • Kada se rečenica sa prilogom GDE odnosi na glagol, onda je mesna.

           Idemo gde je tiho.   gde idemo? - gde je tiho

 • Kada se rečenica sa prilogom GDE odnosi na imenicu, onda je odnosna.

           Ovo je kuća gde ćemo odsesti.   koja kuća? - gde ćemo odsesti, u kojoj ćemo odsesti

 

Ako je zavisna rečenica umetnuta odvaja se zapetom.

Prošlog meseca, na Sarin rođendan, otišli smo u bioskop. 

 

Vremenske i uzročne rečenice sa veznikom POŠTO

 • Ako pošto može da se zameni sa nakon što, onda je rečenica vremenska.

Pošto siđete do prodavnice, vratiću vam stvari.

Nakon što siđete do prodavnice, vratiću vam stvari.

 • Ako pošto može da se zameni sa budući da ili zato što, onda je rečenica uzročna.

Pošto ne znam Nemački, ne mogu da ti pomognem.

Budući da ne znam Nemački, ne mogu da ti pomognem. 

[ Zadaci iz engleskog jezika ] 13 Mart, 2011 15:15

I  There is ONE extra, unnecessary word in EACH line. Find the word and write it in the blank space on the right.

Example: Hi, I'm name Sara. I work for NET magazine.                         name 

A lot of people read our magazine. Teenagers are read it, of course.       1.______

I don't like to doing same things every day. I write                              2.______

to stories in the magazine. I also work on the horoscope and                3.______

the problem page is too. I usually work in my office                             4.______

but sometimes I interview about people. At the moment                       5.______

I'm never talking to children at Christmas parties.                                6.______ (Dalje)

[ Biologija ] 11 Mart, 2011 22:24

Kisele kise su posledica zagadjenja vazduha (aerozagađenja), usled povećane koncentracije oksida azota i sumpora u vazduhu. Ti oksidi reaguju sa kapljicama vodene pare i grade sumporastu, sumpornu i azotnu kiselinu, stvarajući tako kisele padavine.

 Uzroci:

 • sagorevanje fosilnih goriva, najviše lignita i uglja
 • povećana koncentracija oksida azota i sumpora

Posledice:

 • povećava se kiselost vode u potocima, rekama i jezerima, sto je uzrok osiromašenja živog sveta u istim
 • svi delovi biljke koji dodju u kontakt sa kiselim padavinama propadaju, postaju osetljivi na parazite i polako se suše
 • dolazi do razaranja fasada, spomenika, mostova i drugih predmeta od kamena i metala, praveći velike štete u gradovima
 • može izazvati masovno trovanje ljudi i životinja
 • doprinose okiseljavanju zemljišta pri čemu biljke počinju da se suše i odumiru
 • ugrožavaju i podzemne vodne resurse
[ Engleski jezik ] 23 Novembar, 2010 22:28

Osnovni oblik           Simple Past             Past Participle             Značenje


be                        was/were                    been                    biti

become                 became                       become                postati

begin                     began                        begun                  početi

bet                       bet                            bet                      kladiti se

bleed                     bled                          bled                     krvariti

 (Dalje)

[ Engleski jezik ] 23 Novembar, 2010 21:37

Gradi se od pomocnog glagola to have i participa proslog (Past Participle).

have/has + Past Participle

I have played                      I haven't played                   Have you played?

You have played                  You haven't played                Have you played?

He/she/it has played             He/she/it hasn't played          Has he/she/it played? 

We/you/they have played      We/you/they haven't played   Have we/you/they played?

Najčešća upotreba: koristi se za označavanje radnji i dogadjaja u prošlosti koji imaju vezu sa sadašnjošću.

 1. Obično se na srpski jezik prevodi u obliku prezenta.
 2. koristi se da iskaže radnju koja se desila neposredno pre sadašnjeg trenutka, a posledice te radnje uočavamo tek sada.
 3. koristi se da iskaže neko iskustvo koje se desilo nekada u prošlosti, bez vremenskih odredbi.
 4. Može se koristiti i u zavisnim rečenicama kada želimo da naglasimo da će se jedna radnja završiti pre no što druga počne, ali tada glagole pišemo posle until, till, as soon as, when, once, after...
 5. U američkom engleskom govoru često se umesto Past Perfecta koristi Present Simple.

Primeri:

I - It hasn't rained here for more than a month.

II - My father has worked in this factory for twenty years.

III - Have you cleaned up the room?

IV - I haven't slept like this for a long time.

V - I have read a lot of books since I finished school.  

 

[ Muzika ] 22 Oktobar, 2010 16:40
 • Arija je numera u operi. Pevaju ih uglavnom glavni likovi, ali i sporednedogs listening to music uloge. Bez obzira da li su dramske ili lirske, izuzetno su tehnicki zahtevne i kroz njih umetnik moze da pokaze svoje profesionalno umece.
 • Artikulacija (articulatio) - razlicito oblikovanje tonova, njihovo zvucno izgovaranje - povezano ili na razne nacine odvojena, sto doprinosi razgovetnosti muzickog teksta, njegovoj izrazajnosti i karakterizaciji.
 • Bibap je dzez pravac koji karakterise brz ritam. To je bio prvi stil naamenjen slusanju, ne igranju.
 • Shansona je oblik zabavne muzike - ljubavne pesme uz instrumentalnu pratnju.
 • Primenjena muzika je termin zaa muziku koja se koristi za potrebe filma, radija i televizije. Nalazi se u funkciji obogcivanja umetnickog dozivljaja.
[ Generalna ] 14 Oktobar, 2010 21:59

Evo par linkova koji vam mogu koristiti:

 • www.svethemije.com
 • www.biozone.co.nz/links.html
 • www.fauna.hr
 • www.geografija.hr
 • www.vokabular.org/gramatika/doku.php
 • www.pravopis.tripod.com
 • www.maturski.com
 • www.puskice.net
 • www.seminarskirad.com
 • www.mis.org.rs
 • www.teslasociety.com
 • www.viva-fizika.org
 • www.znanje.org
 • www.razvojkarijere.bg.ac.rs
 • www.eureka.phy.bg.ac.rs
 • www.royalfamily.org
 • www.aleksasantic.com
 • www.kis.org.rscat holding computer mouse
 • www.desanka.org.rs
 • www.ivoandric.org.rs
 • www.khazars.com
 • www.ppnjegos.org
 • srpska-majka.weebly.com
 • www.kodkicosa.com/manje_poznate_reci.htm
[ Generalna ] 14 Oktobar, 2010 20:45

Ovaj sajt je namenjen prvenstveno učenicima srednjih i osnovnih škola ali će biti od koristi i studentima kao i svima koji žele naučiti nešto novo ili podsetiti se starog gradiva. Članci su napisani u vidu kratkih objašnjenja i navođenja najvažnijih delova lekcije, kako bi se gradivo najlakše shvatilo i naučilo.

Sajt je stalno u izradi i biće još dosta članaka i lekcija iz različitih oblasti, kao i linkova gde možete naći dodatne informacije.

Ukoliko imate neko pitanje, zamerku, savet ili želju za sledeći članak, možete mi poslati email na crazycandy_blog@hotmail.com

Uživajte :)

[ Biologija ] 13 Oktobar, 2010 19:02
 • Bioloska evolucija coveka predstavlja promene telesnih osobina koje su se desile tokom razvoja ljudske vrste.
 • Bioloske promene su:
 1. velicina ocnjaka se smanjilaevolucija coveka
 2. povecala se zapremina mozga
 3. hod na dve noge (cime su se ruke oslobodile za rad)
 • Kulturna evolucija coveka podrazumeva promene u ponasanju, obicajima, navikama, verovanju, znanju ljudi i uredjenju drustva.
 • Promene u kulturnoj evoluciji su:
 1. organizovan rad
 2. pojava govora
 3. gajenje biljaka i pripitomljavanje zivotinja
 4. izrada orudja
 5. prve naseobine
 6. pojava pisma
 • Kulturna evolucija je tekla uporedo sa bioloskom evolucijom. Sve promene su tekle sporo.
 • Ono sto coveka izdvaja od ostalih zivih (Dalje)
«Prethodni   1 2 3